0
Categorieën
Zoeken
Winkelmandje
Geen verzendkosten v.a. € 100
anders € 9,75 per bestelling
grootste assortiment
Tegen de scherpste prijs
Levertijd
Binnen 1-5 werkdagen

ALGEMENE VOORWAARDEN
 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van klussenindetuin.nl alsmede op alle door een koper met klussenindetuin.nl
aangegane overeenkomsten.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website van klussenindetuin.nl(www.klussenindetuin.nl).
1.3 Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven door klussenindetuin.nl, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden tegenstrijdigheden bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
1.4 Klussenindetuin.nl behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.


Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst met betrekking tot de koop van zaken (hierna ook te noemen: “producten”) komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper, per e-mail naar het door koper opgegeven emailadres, of op andere wijze, is verzonden/ ter hand gesteld.
2.2 De overeenkomst als bedoeld in 2.1 kan door klussenindetuin.nl worden ontbonden via een schriftelijke verklaring of via een emailbericht in geval de koper niet aan de overeenkomst en/of de algemene- en/of aanvullende voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.
2.3 Koper en klussenindetuin.nl komen uitdrukkelijk overeen dat een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 is voldaan. Partijen erkennen de rechtsgeldigheid van elektronische communicatievormen. Met name het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
2.4 Klussenindetuin.nl zal grote zorg besteden aan het verstrekken van informatie met betrekking tot de producten, maar garandeert niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Geringe afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten.
3.2 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.3 De koper is de prijs verschuldigd die klussenindetuin.nl in haar bevestiging conform
artikel 2.1 van deze voorwaarden aan de koper heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden en foutief vermelde prijzen veroorzaakt door de server of door hackers, computervirussen en dergelijke, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door klussenindetuin.nl worden gecorrigeerd. klussenindetuin.nl is aan foutief vermelde prijzen als bedoeld in de vorige zin niet gebonden.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door klussenindetuin.nl.
Bij gebreke daarvan is de koper aan de gestegen prijs gebonden.

Artikel 4. Betaling

4.1 De door de koper bij klussenindetuin.nl bestelde producten dienen vooruit betaald te worden. Dit is mogelijk via:- iDeal
Op de website van klussenindetuin.nl zijn de instructies bij deze betaalmethode geplaatst. Indien bij de koop van een bepaald product de betaalmethode zoals genoemd in dit artikel beperkt zijn, zal klussenindetuin.nl dit tijdig kenbaar maken aan de koper.
4.2 Klussenindetuin.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website van klussenindetuin.nl.
4.3 Betaling door de koper dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. klussenindetuin.nl kan schulden aan de koper verrekenen met vorderingen op de koper.

Artikel 5. Levering en levertijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft klussenindetuin.nl er naar om bestellingen binnen Nederland, zodra deze betaald zijn, binnen 5 werkdagen te leveren. Uitgangspunt is dat in ieder geval wordt afgeleverd binnen 14 dagen na ontvangst van de betaling.
5.2 Leveringstermijnen gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan door de koper geen rechten ontleend worden. Indien de levertijd uitkomt boven de termijn van 14 dagen als genoemd in artikel 5.1, krijgt de koper daarvan bericht. Als de koper met deze langere levertijd niet akkoord gaat, kan hij de overeenkomst binnen 5 dagen nadat hij daarover bericht heeft ontvangen ontbinden per e-mail. Binnen 5 dagen na ontbinding zal de koper de aankoopprijs teruggestort krijgen.
5.3 Klussenindetuin.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de website of op andere wijze kenbaar maken.
5.4 Indien een besteld product tijdelijk niet op voorraad is, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Klussenindetuin.nl streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de koper te melden.
5.5 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Indien het opgegeven adres niet juist is, is klussenindetuin.nl niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade en kosten.
5.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.
5.7 De koper is verplicht de gekochte producten binnen de overeengekomen termijn af te nemen.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

6.1.Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de koper.
6.2. Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan klussenindetuin.nl retourneren, conform de door klussenindetuin.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping

7.1 Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
7.2 Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal klussenindetuin.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

8.1 Indien de koper niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door klussenindetuin.nl alleen worden uitgesloten indien de klussenindetuin.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a)    die door klussenindetuin.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
b)    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c)    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d)    die snel kunnen bederven of verouderen;
e)    waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f)     op maat afgesneden artikelen.
g)    speciaal bestelde artikelen

Artikel 9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Klussenindetuin.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Klussenindetuin.nl is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Klussenindetuin.nl niet mogelijk is, langer duurt dan één maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Klussenindetuin.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 10.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen klussenindetuin.nl en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Klussenindetuin.nl, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden in eerste instantie bij uitsluiting beslecht door de rechtbank te Almelo, behoudens voor zover anders mocht voortvloeien uit artikel 108 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. klussenindetuin.nl blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
Indien de koper consument is heeft hij het recht, gedurende een maand nadat klussenindetuin.nl zich per e-mail op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 11. Privacy

Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens te allen tijde in acht genomen.

Artikel 12. Slotbepaling

Klussenindetuin.nl heeft haar hoofdvestiging gevestigd aan de Vriezendijk 42, 7683 PL te Den Ham en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 05048925. Het BTW-identificatienummer in Nederland is NL8062.75.947B01. Alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden dient te worden gezonden via mail naar info@klussenindetuin.nl.